Team

De leerkrachten werken onder de vorm van multi-teachen waardoor ze hun expertise met elkaar delen. Elke leerkracht beschikt over een unieke instructiebenadering, diverse vaardigheden, en een brede kennis. Door samen les te geven wordt dit alles met elkaar uitgewisseld en worden elkaars handelingsvaardigheden versterkt. Daarnaast vormen ze een samenwerkingsvoorbeeld dat bijdraagt tot het sociaal emotioneel leren van de kinderen. Meer handen in de groep betekent een toename van mogelijkheden tot ondersteuning van de kinderen.
 Jaarlijks wordt vooropgesteld waar professionalisering verder kan worden ingezet dit in functie van de optimale coaching van de kinderen.

Het paramedisch team bestaat uit een logopediste, een kinesiste en een orthopedagoge. In De Schuit wordt er in hoofdzaak gekozen voor 1-1 therapie waar wordt ingespeeld op specifieke onderwijsbehoeften die de leef- en leerroute belemmeren.

De taak van de logopediste op school gaat over het begeleiden van zowel de gesproken taal (spreken en luisteren) als de geschreven taal (lezen en schrijven). Bij elke leerling wordt aan de hand van gerichte onderzoeken nagegaan of er bij één van deze deelgebieden van taal sprake is van een foute of vertraagde ontwikkeling. Is dit zo, dan komt de leerling in aanmerking voor therapie. Dit gebeurt individueel of in een groepje.
 Ook het taalleren in de klas wordt aan de hand van testen opgevolgd. Wordt een vertraging vastgesteld dan wordt er onmiddellijk remediërend ingegrepen.
 Bij het klasrapport wordt ook telkens een logopedisch rapport gevoegd zodat de ouders op de hoogte blijven van de aanpak en de vorderingen in de logopedie.

In de kiné ligt de focus op het opsporen en bijschaven van tekorten. Dit gebeurt zoveel mogelijk door middel van motorische oefeningen daar de motoriek door de geest wordt gestuurd. 
Er wordt steeds gestart vanuit het lichaam, waarbij kennis en mogelijkheden van het lichaam worden aangebracht. Daarnaast is ook het lateralisatieproces belangrijk. Schrijfoefeningen met aandacht voor de juiste schrijfhouding en het toepassen van de schrijfpatronen worden frequent aangeboden. 
Vanuit het lichaam worden ook veel ruimtelijke begrippen aangeleerd. De verschillende vlakken van het lichaam worden getoond. Bij alle oefeningen wordt er ook aandacht gegeven aan het verwoorden, de taalvaardigheid. Een volgende stap is het komen tot ruimtelijk oriëntatie. Het denken op voorstellingsniveau wordt gestimuleerd.

Door het aanbieden van inzichtelijke oefeningen wordt er gewerkt aan het nauwkeurig waarnemen, het logisch denken, het werken met stappenplannen en het probleemoplossend denken .
In overleg met de leerkrachten kan het ook zijn dat er meer gewerkt wordt aan specifieke noden van het kind zoals onder andere concentratieproblemen, relaxatie of zelfredzaamheid. Bij zelfredzaamheid wordt er vooral gewerkt aan veters knopen en fietsen.

De orthopedagoge staat wekelijks klaar om de kinderen en gezinnen te begeleiden bij specifieke socio-emotionele of hulp- en opvoedingsvragen. Hier wordt samen met het kind, het gezin en de leerkrachten gewerkt om zo betere resultaten te bereiken.

Als team blijven we op de hoogte van de modernste didactieken, remediëringsmethodes en de nieuwe evoluties binnen het onderwijslandschap. We zijn er trots op dat we dankzij deze blijvende inspanning dynamisch kunnen inspelen op de zich snel wijzigende hulpvraag van onze kinderen en hun gezinnen.
Als school voor buitengewoon onderwijs stimuleren we nascholingen voor het personeel en geloven we sterk in een professionele leergemeenschap. Wij beogen samenwerkingsverbanden met andere scholen en diensten.

De Schuit bestaat uit een team van experten, leerkrachten en paramedici, die dag in dag uit samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.