Extra in de schuit

Competentiegericht onderwijs:
De Schuit streeft er naar om naast het verwerven kennis, de kinderen uit te rusten met 21ste eeuw vaaridigheden en attitudes zodat de kinderen flexibel kunnen particperen in een snel veranderende samenleving.

Onder de vorm van projectondewijs worden de 21ste eeuw vaardigheden ingeoefend tot ze een verworven ‘skill’ zijn. Zo wordt er gewerkt aan: samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaaridigheden en zelfregulering.

Leren leren
In De Schuit kiezen we ervoor om een aantal denk- en leervaardigheden uitdrukkelijk aan te leren zodat kinderen kunnen reflecteren over hun eigen denk- en werkpoces. De bouwstenen die worden aangeleerd zijn: aanpakgedrag, aandacht richten, taalvaardigheid, tijd en ruimte, vergelijken en aaneenbinden, relevante informatie zoeken, geïntegreerd denkene, analyseren en synthetiseren, voorstellingsvermogen gebruiken, het geheugen gebruiken, principe vatten en probleemidentificatie.
Kinderen krijgen denktips en kernwoorden mee die ze doorheen alle lessen kunnen toepassen.

Sociaal emotioneel leren
Een eigen persoonlijkheid ontwikkelen, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context, is voor kinderen een must. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en de inborst, de vurigheid het kind.
Naast specifieke groepslessen wordt er, op vraag van ouders of leekrachten, individuele sociale vaardigheidstraining aangeboden.

Coöperatief leren
Tijdens het coöperatief leren worden kinderen gestimuleerd om samenwerkend te leren. Hier wordt de diversiteit in de groep aangewend om samen in groep te werken. De kinderen krijgen de kans om te discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie tegen en elkaar aan te vullen. Samen wordt gezocht naar oplossing en wordt er hulp aangeboden.


Breed Evalueren
In De Schuit wordt niet enkel de kennis geëvalueerd maar ook de vaardigheden en de attitudes. Hierbij is de betrokkenheid van het kind zeer groot. Kinderen weten zeer goed aan welk doel er wordt gewerkt en welke criteria waaraan ze moeten voldoen om hun doel te bereiken. Ze leren hierbij reflecteren en krijgen doorheen de dag frequent feedback.
De portfolio is een mooie verzameling van de verworven leerdoelen waar de kinderen trots op zijn.

Muzische en creatieve accenten
De ontwikkeling van het lichamelijke, het verbale, het beeldende en het muzikale aspect van elk kind staatcentraal. Kinderen moeten blij en dankbaar hun lichaam en geest ontdekken, beleven en beheersen. Daarom organiseren we:

• Sportdagen en sportnamiddagen waarop de kinderen allerlei sporten, dansen en volksspelen leren kennen
• Muzomomenten waarin de verschillende muzische domeien als drama, beeld, beweging, muziek aan bod komen en waar kinderen via toonmomenten tonen wat ze hebben geleerd
• Het Sinterklaasfeest waarop de kinderen een muzisch optreden verzorgen voor hun ouders
• Vieringen in de kerk op belangrijke momenten van het jaar: bij het begin van het nieuwe schooljaar, Kerstmis, Pasen, …
• Verschillende bezoeken aan tentoonstellingen, toneel- en filmvoorstellingen
• Bosklassen voor de oudste leerlingen, waar we ingroep leren samenleven en de natuur ontdekken
• Een musical die gebracht wordt voor ouders en familieleden. Tijdens de repetities verleggen de kinderen steeds hun muzische grenzen, met als resultaat een schitterende opvoering waarin elk kind zich “een ster” voelt en terecht trots mag zijn op zijn/haar acteerprestatie

Sommige van deze activiteiten doen we samen met de kinderen uit de andere basisscholen, dit bevordert het geïntegreerd onderwijs, waarbij gewoon en buitengewoon onderwijs samen zorgverbredend op weg gaan naar een zo inclusief mogelijke school. Vanaf het schooljaar 2002-2003 zijn wij reeds gestart met een intens samenwerkingsproject samen met de basisscholen.

Aanbod I-Pads
De Schuit beschikt over een groot aantal iPads die dag in dag uit worden in gezet in de lessen om zo interactief met de kinderen aan de slag te gaan of om kinderen leerstof te laten inoefenen en/of verwerken.