Basisaanbod

Type 1 (kinderen met een licht mentale beperking) en type 8 (kinderen met een ernstige leerstoornis) worden vanaf september 2015 vervangen door een nieuw type: Basisaanbod. Voor wie nu nog in type 1 of type 8 zit, geldt een overgangsmaatregel.

Aanpak:
Via een eigen leef- en leerroute proberen we de ontwikkelingsvertraging of de trajectremmers zo veel mogelijk weg te werken. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog. We evalueren permanent samen met het kind zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar het kind het best op zijn plaats zit: in het gewone basisonderwijs of in De Schuit.

Lessen:
De Schuit beschikt over teams van leerkrachten maar ook over een logopedist, een kinesist en een orthopedagoge. Zij staan elke dag klaar om de leerkrachten en de kinderen te begeleiden. Kinderen met een ontwikkelingsvertraging krijgen voldoende leerinhoud en handvaten om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het aanleren van specifieke functionele vaardigheden krijgt bijzondere aandacht in het wekelijks lessenrooster.
We besteden ook extra aandacht aan het ontwikkelen van ‘sociale vaardigheden’ en ‘leren leren.

Kinderen met leerstoornissen leren om de leerinhoud van het gewoon basisonderwijs te verwerken aan de hand van oplossingsstrategieën.

Het gebruik van oplossingsstragegieën zoals stappenplannen, hulpmiddelen of andere geïndividualiseerde werkvormen zijn een must.
Wij bieden extra zorg voor o.a. lezen, schrijven en rekenen.
Wij zorgen voor een aangepast klimaat zodat het kind optimaal kan ‘leren’.

De kinderen krijgen samen onderwijs en dit ofwel in de opstapgroep, wel in de verdiepingsgroep. Elke groep wordt begeleid door een team van co-teachende leerkrachten, en in elke groep zijn de volgende accenten van belang:

 het aanleren van 21ste eeuw vaardigheden
 breed evalueren zodat de kinderen zicht krijgen op het leerproces
 het gebruik van coöperatieve leerstrategieën waar samenwerken en samen leren niet weg te denken is
 het gebruik van ICT met aandacht voor mediawijsheid
 het ontwikkelen van de talenten en de passie van het kind

Meer informatie over die accenten kunt u terug vinden in het luikje ‘Extra in De Schuit’.

De Schuit blijft tevens in het type basisaanbod zijn concept voor kinderen met autisme behouden. Zo krijgen die kinderen in de plangroep de specifieken benadering in een op maat voorziene leeromgeving die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Hierbij beogen we als hoofddoel ‘de kinderen met hulpmiddelen zelfstandig leren hun plan te trekken in het dagdagelijks leven’ .

Wat daarna?
Na twee schooljaren bekijken we of het kind terug aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs. Het leerkrachten- en zorgteam en het CLB ondersteunen de ouders, opvoeders en het kind bij een eventuele overstap naar het gewoon basisonderwijs. Hier gaat De Schuit het engagement aan om de kinderen gedurende een periode verder op te volgen door tevens de leerkracht in het gewoon basisonderwijs te ondersteunen. Het rugzakje met tools dat werd verworven in De Schuit wordt toegelicht en ingezet.

Ook bij het kiezen van een studierichting na het lager buitengewoon onderwijs kunt u als ouders rekenen op de ondersteuning van hetzelfde team. Die doorverwijzing kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn. De kinderen stromen ofwel door naar Opleidingsvorm 3 (soms naar Opleidingsvorm 2) van het buitengewoon secundair onderwijs ofwel naar 1B in het gewoon secundair onderwijs.